Fairy Ultra koncentrát Mandarine a Ingwerblüte 450 ml saponát na nádobí dovoz z NĚMECKA

Fairy Ultra koncentrát Mandarine a Ingwerblüte 450 ml saponát na nádobí (2)

FAIRY ULTRA koncentrát - Mandarine a Ingwerblüte 450 ml velmi dobře umyjete umaštěné plastové misky od jídla a vše ostatní, co je třeba odmastit Složení : 15 - 30% : aniontové povrchově aktivní látky 5-15% : neiontové… Více informací

 Skladem 8 ks
44
ks
Katalogové číslo:
F Or 450
EAN:
8001090510419

FAIRY ULTRA koncentrát - Mandarine a Ingwerblüte 450 ml

velmi dobře umyjete umaštěné plastové misky od jídla a vše ostatní, co je třeba odmastit

Složení : 15 - 30% : aniontové povrchově aktivní látky

5-15% : neiontové povrchově aktivní látky, Methylisothiazolinone, Phenoxyethanol, parfém Limonene

VYKRICNIK_-_drazdi_pokozku__oci_a_dychaci_cesty.PNG
Varování :     Uchovávejte mimo dosah dětí.

citlivým osobám se doporučuje používat rukavice

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

H412 - škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky 

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO tel : 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02  nebo lékaře.

P501 - Odstraňte obsah/obal dle místních předpisů. Obal od zcela spotřebovaného obsahu patří do tříděného odpadu. Nespotřebovaný obsah předejte do sběrny nebezpečných odpadů (např. sběrné dvory).