Persil COLOR duo caps kapsle - 45 ks Reinheit pflege dovoz z NĚMECKA

Persil COLOR duo caps kapsle - 45 ks Reinheit pflege (1)
  • Persil COLOR duo caps kapsle - 45 ks Reinheit pflege (1)
  • Persil COLOR duo caps kapsle - 45 ks Reinheit pflege (2)
  • Persil COLOR duo caps kapsle - 45 ks Reinheit pflege (3)
  • Persil COLOR duo caps kapsle - 45 ks Reinheit pflege (4)
color

Německé kapsle Persil COLOR  DUO CAPS Pohodlná práce s Persil COLOR kapslemi na barevné  prádlo. Kapsle se skládá z vysocekoncentrovaného tekutého pracího gelu (světle modrá část) a aktivního odstraňovače skvrn ( tmavě… Více informací

 Skladem 2 ks
320
ks
Katalogové číslo:
duo45col
EAN:
4015000966467

Německé kapsle Persil COLOR  DUO CAPS

Pohodlná práce s Persil COLOR kapslemi na barevné  prádlo.

Kapsle se skládá z vysocekoncentrovaného tekutého pracího gelu (světle modrá část) a aktivního odstraňovače skvrn ( tmavě modrá část ).

 

Vkládejte do bubnu pračky SUCHÝMA RUKAMA.

Dávkuje se  1 kapsle do 4,5 kg prádla.  Pro větší náplň pračky nebo velmi špinavé/flekaté prádlo se dávkují 2 kapsle.

nepoužívejte na vlnu, hedvábí

nehodí se na praní bílého prádla

SLOŽENÍ : 15-30% : anionické povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky

                 5 - 15 % : mýdlo;  méně než 5% : fosfonáty, enzymy

                 vonné látky : citronellol, Linalool, Hexyl Cinnamal, Buthylphenyl methylpropional 

VYKRICNIK_-_drazdi_pokozku__oci_a_dychaci_cesty.PNG

SKLADOVAT MIMO DOSAH DĚTÍ !!!                 

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

H318: Způsobuje vážné poškození očí.

P101 : Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

H302: Zdraví škodlivý při požití.    P301 + P330 + P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P310 – Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.  KONTAKT NA Toxikologické informační středisko v Praze tel :  224 91 92 93 nebo 224 91 54 02 

H315: Dráždí kůži.        P302 + P352 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Obsahuje : PROTEASE

H318 : Způsobuje vážné poškození očí.

H334 : Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

H335 : Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H411 : Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Parametry

H319: Způsobuje vážné podráždění očí - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: vyplachujte 10 minut tekoucí vodou, odstraňte kontaktní čočky a znovu vypláchněte oko.

H318: Způsobuje vážné poškození očí - vyhledejte lékaře, ukažte složení výrobku.

H302: Zdraví škodlivý při požití - PŘI POŽITÍ: nevyvolávejte zvracení a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, vezměte obal s sebou pro ukázku složení; pokud je to možné, vypláchněte ústa, může se podat malé množství vody.

H315: Dráždí kůži - omýt vodou a odstranit zasažený oděv.

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Obsahuje : PROTEASE

H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: vyplachujte 10 minut tekoucí vodou, odstraňte kontaktní čočky a znovu vypláchněte oko.

H318: Způsobuje vážné poškození očí - vyhledejte lékaře, ukažte složení výrobku.

H302: Zdraví škodlivý při požití - PŘI POŽITÍ: nevyvolávejte zvracení a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, vezměte obal s sebou pro ukázku složení; pokud je to možné, vypláchněte ústa, může se podat malé množství vody.

H315: Dráždí kůži - omýt vodou a odstranit zasažený oděv.

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Obsahuje : PROTEASE

H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Persil COLOR duo caps kapsle - 45 ks Reinheit pflege (2) Persil COLOR duo caps kapsle - 45 ks Reinheit pflege (3) Persil COLOR duo caps kapsle - 45 ks Reinheit pflege (4)