Sagrotan Reine Frische 1,5 litru desinfekční čístič na podlahy dovoz z NĚMECKA

Sagrotan Reine Frische 1,5 litru desinfekční čístič na podlahy (1)
Novinka

Sagrotan - desinfekční čístič na podlahy a jiné pevné povrchy odstraní až 99,99 bakterií - Více informací

 Skladem 4 ks
112
ks
Katalogové číslo:
sag9
EAN:
4002448107736

Sagrotan - desinfekční čístič na podlahy a jiné pevné povrchy

neutrální vůně, koncentrát

odstraní až 99,99 bakterií

nepoužívat na : dřevěné podlahy, porézní povrchy v kontaktu s potravinami, koberce, polstrovaný nábytek, porézní laminát

vhodný na : dlažby, plastový zahradní nábytek, tvrdé povrchy

není vyžadováno stírání nebo závěrečné omývání, pokud neomýváte plochu, kde mohou následně být potraviny - jako stůl, anebo používáte roztok ředěný

za účelem odstranění bakteríí nechte roztok působit alespoň 5 minut

doporučené ředění :

 • 2 víčka na 5 litrů vody na méně špinavou plochu
 • 2 víčka na 1 litr vody na silně znečištěné místo a desinfekci
 • neředěný roztok - čištěnou plochu následně omyjte

100 g koncentrátu obsahuje 1,2 g Benzalkoniumchloridu

expirace :  10 / 2019

VYKRICNIK_-_drazdi_pokozku__oci_a_dychaci_cesty.PNG

Varování :

  • H315 - Dráždí kůži. 
  •  
  • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. 
  •  
  • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 •  
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 •  
 • P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 
 •  
 • P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 •  
 • P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
 •  
 • P501 - Odstraňte obsah/obal dle místních směrnic ohledně ukládání a třídění odpadu.

Parametry

OBSAH: 1,5 litru

OBSAH: 1,5 litru