SOMAT All in 1 EXTRA tablety do myčky 59 ks dovoz z NĚMECKA

SOMAT GOLD 12 Multi aktiv tablety do myčky 53 ks (jiný obrázek) (1)
 • SOMAT GOLD 12 Multi aktiv tablety do myčky 53 ks (jiný obrázek) (1)
 • SOMAT GOLD 12 Multi aktiv tablety do myčky 53 ks (jiný obrázek) (2)
super cena

SOMAT GOLD 12 Multi aktiv je účinný na připečeniny, nemusíte nic přidávat, obsahuje všechno. Více informací

 Skladem 2 ks
258
ks
EAN:
4015000962452

SOMAT All in 1 EXTRA tablety do myčky 59 ks

 
aktivní složky :  

 1. velmi kvalitní umytí
 2. na skvrny od kávy a čaje
 3. okamžitý nástup účinku
 4. ochrana skla
 5. obsahuje oplachovač
 6. obsahuje sůl
 7. ochrana myčky
 8. neutralizátor pachů
 9. aktivní od 40°C
 10. lesk nerezového nádobí

  Složení : 5 - 15 % bělidlo na bázi kyslíku, fosphonát, Polycarboxylat
  < 5 % neiontové povrchově aktivní látky
  další složky : enzymy , parfém : Limonene, Citrat, Benzylalkohol, Enzymy    Obsahuje: protease - může způsobit alergickou reakci.

  VYKRICNIK_-_drazdi_pokozku__oci_a_dychaci_cesty.PNG Varování :

  Uchovávejte mimo dosah dětí. 

  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

  PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Může se vypít malé množství nesycené vody (čistá voda, čaj).

  Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

  H272 Může zesílit požár; oxidant.
  H302 Zdraví škodlivý při požití.
  H315 Dráždí kůži.
  H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
  H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
  H411 oxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

SOMAT GOLD 12 Multi aktiv tablety do myčky 53 ks (jiný obrázek) (2)