FAIRY ULTRA koncentrát - Zitrone - 450 ml villariba edition

FAIRY ULTRA koncentrát - Zitrone - 450 ml villariba edition

Fairy Ultra Zitrone koncentrát saponát na nádobí Koncentrovaný saponát na nádobí Fairy Ultra, krásně a s lehkostí umyjete umaštěné plasty stejně jako pánve od oleje. 3 ml (1 čajová lžička) na 5 l vody nebo kapka na vlhkou… Více informací

 Skladem 2 ks
44
ks
Katalogové číslo:
F Žl 450

Fairy Ultra Zitrone koncentrát saponát na nádobí

Koncentrovaný saponát na nádobí Fairy Ultra, krásně a s lehkostí umyjete umaštěné plasty stejně jako pánve od oleje.

3 ml (1 čajová lžička) na 5 l vody

nebo kapka na vlhkou mycí houbičku

Složení : 15 - 30% : aniontové povrchově aktivní látky

5-15% : neiontové povrchově aktivní látky, Methylisothiazolinone, Phenoxyethanol, parfém

VYKRICNIK_-_drazdi_pokozku__oci_a_dychaci_cesty.PNG
Varování:    Uchovávejte mimo dosah dětí.

citlivým osobám se doporučuje používat rukavice

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

H412 - škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky 

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO tel : 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02  nebo lékaře.

P501 - Odstraňte obsah/obal dle místních předpisů. Obal od zcela spotřebovaného obsahu patří do tříděného odpadu. Nespotřebovaný obsah předejte do sběrny nebezpečných odpadů (např. sběrné dvory).

 

Parametry

Parametr 1: 450 ml, stačí pár kapek

Parametr 2: SILNÝ ODMAŠŤOVAČ

Parametr 3: účinný i ve studené vodě

Parametr 1: 450 ml, stačí pár kapek

Parametr 2: SILNÝ ODMAŠŤOVAČ

Parametr 3: účinný i ve studené vodě