FAIRY ULTRA Original saponát na nádobí 450 ml Villarriba edition dovoz z NĚMECKA

FAIRY ULTRA Original  saponát na nádobí 450 ml villarriba edition (1)

Koncentrát jaru na nádobí Fairy Ultra ve variantě Original je těžko překonatelný ve schopnosti odmastit nádobí, navíc krásně příjemně voní.   Složení : 15 - 30% : aniontové povrchově aktivní látky 5-15% : neiontové… Více informací

 Skladem 5 ks
44
ks
Katalogové číslo:
F Zel 450
EAN:
80001090510327

Koncentrát jaru na nádobí Fairy Ultra ve variantě Original je těžko překonatelný ve schopnosti odmastit nádobí, navíc krásně příjemně voní.

 

Složení : 15 - 30% : aniontové povrchově aktivní látky

5-15% : neiontové povrchově aktivní látky, Methylisothiazolinone, Phenoxyethanol, parfém

VYKRICNIK_-_drazdi_pokozku__oci_a_dychaci_cesty.PNG
Varování :     Uchovávejte mimo dosah dětí.

citlivým osobám se doporučuje používat rukavice

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

H412 - škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky 

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO tel : 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02  nebo lékaře.

P501 - Odstraňte obsah/obal dle místních předpisů. Obal od zcela spotřebovaného obsahu patří do tříděného odpadu. Nespotřebovaný obsah předejte do sběrny nebezpečných odpadů (např. sběrné dvory).

 

Parametry

Parametr 1: 450 ml, stačí pár kapek

Parametr 2: SILNÝ ODMAŠŤOVAČ

Parametr 3: účinný i ve studené vodě

Parametr 1: 450 ml, stačí pár kapek

Parametr 2: SILNÝ ODMAŠŤOVAČ

Parametr 3: účinný i ve studené vodě