FINISH čistič myčky tekutý 250 ml (modrý) dovoz z NĚMECKA

FINISH čistič myčky tekutý 250 ml (modrý) (1)
  • FINISH čistič myčky tekutý 250 ml (modrý) (1)
  • FINISH čistič myčky tekutý 250 ml (modrý) (2)
  • FINISH čistič myčky tekutý 250 ml (modrý) (3)
  • FINISH čistič myčky tekutý 250 ml (modrý) (4)
Novinka

FINISH čistič myčky (modrý) 250 ml Odstraňuje mastnotu a vodní kámen, čistí filtr, odpad, sprchovací ramena, neutralizuje zápach.  Návod k použití : Používejte jen v prázdné myčce.  Odlepte pouze nálepku z víčka, celé víčko… Více informací

 Skladem 3 ks
78
ks
EAN:
4002448053569

FINISH čistič myčky (modrý) 250 ml

Odstraňuje mastnotu a vodní kámen, čistí filtr, odpad, sprchovací ramena, neutralizuje zápach. 

Návod k použití :

Používejte jen v prázdné myčce. 

Odlepte pouze nálepku z víčka, celé víčko neodstraňujte. Umístěte lahvičku dnem vzhůru do spodního koše stejně, jako byste umístili talíř. Víčko nechte zavřené! Použijte program s minimálně 65°C BEZ OPLACHOVÁNÍ A PŘEDMÝVÁNÍ.

 

Složení :

Méně než 5 %: alkohol, butoxylovaný a etoxylovaný, C13-15 (neiontové povrchové aktivní látky), 5 - 15 %: alkohol, etoxylovaný, C9-11 (neiontové povrchově aktivní látky), 15 - 30 %: kyselina citronová, Další složky: parfém, barvivo

 

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečí

H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně).
FINISH čistič myčky tekutý 250 ml (modrý) (2) FINISH čistič myčky tekutý 250 ml (modrý) (3) FINISH čistič myčky tekutý 250 ml (modrý) (4)